Standard Papers

From Tracker Software PDF SDK
Jump to: navigation, search
(Standard Papers)
Line 11: Line 11:
 
! style="width: 100pt;" | Name
 
! style="width: 100pt;" | Name
 
! style="width: 60pt;" | Value
 
! style="width: 60pt;" | Value
 +
! style="width: 150pt;" | Description
 
|-
 
|-
| <tt>A0</tt> || <tt>0</tt>
+
| class="op_enum_value" | A0 || class="op_enum_value" | 0 ||
 
|-
 
|-
| <tt>A1</tt> || <tt>1</tt>
+
| class="op_enum_value" | A1 || class="op_enum_value" | 1 ||
 
|-
 
|-
| <tt>A2</tt> || <tt>2</tt>
+
| class="op_enum_value" | A2 || class="op_enum_value" | 2 ||
 
|-
 
|-
| <tt>A3</tt> || <tt>3</tt>
+
| class="op_enum_value" | A3 || class="op_enum_value" | 3 ||
 
|-
 
|-
| <tt>A4</tt> || <tt>4</tt>
+
| class="op_enum_value" | A4 || class="op_enum_value" | 4 ||
 
|-
 
|-
| <tt>A5</tt> || <tt>5</tt>
+
| class="op_enum_value" | A5 || class="op_enum_value" | 5 ||
 
|-
 
|-
| <tt>B0</tt> || <tt>6</tt>
+
| class="op_enum_value" | B0 || class="op_enum_value" | 6 ||
 
|-
 
|-
| <tt>B1</tt> || <tt>7</tt>
+
| class="op_enum_value" | B1 || class="op_enum_value" | 7 ||
 
|-
 
|-
| <tt>B2</tt> || <tt>8</tt>
+
| class="op_enum_value" | B2 || class="op_enum_value" | 8 ||
 
|-
 
|-
| <tt>B4</tt> || <tt>9</tt>
+
| class="op_enum_value" | B4 || class="op_enum_value" | 9 ||
 
|-
 
|-
| <tt>B5</tt> || <tt>10</tt>
+
| class="op_enum_value" | B5 || class="op_enum_value" | 10 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Letter</tt>
+
| class="op_enum_value" | Letter
| rowspan=2 | <tt>11</tt>
+
| rowspan=2 class="op_enum_value" | 11
 +
| rowspan=2 |
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI A</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI A
 
|-
 
|-
| <tt>Tabloid</tt>
+
| class="op_enum_value" | Tabloid
| rowspan=2 | <tt>12</tt>
+
| rowspan=2 class="op_enum_value" | 12
 +
| rowspan=2 |
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI B</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI B
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI Super B</tt> || <tt>13</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI Super B || class="op_enum_value" | 13 ||
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI C</tt> || <tt>14</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI C || class="op_enum_value" | 14 ||
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI D</tt> || <tt>15</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI D || class="op_enum_value" | 15 ||
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI E</tt> || <tt>16</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI E || class="op_enum_value" | 16 ||
 
|-
 
|-
| <tt>ANSI F</tt> || <tt>17</tt>
+
| class="op_enum_value" | ANSI F || class="op_enum_value" | 17 ||
 
|-
 
|-
| <tt>US Legal</tt> || <tt>18</tt>
+
| class="op_enum_value" | US Legal || class="op_enum_value" | 18 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Statement</tt> || <tt>19</tt>
+
| class="op_enum_value" | Statement || class="op_enum_value" | 19 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Executive</tt> || <tt>20</tt>
+
| class="op_enum_value" | Executive || class="op_enum_value" | 20 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Folio</tt> || <tt>21</tt>
+
| class="op_enum_value" | Folio || class="op_enum_value" | 21 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Quarto</tt> || <tt>22</tt>
+
| class="op_enum_value" | Quarto || class="op_enum_value" | 22 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Note</tt> || <tt>23</tt>
+
| class="op_enum_value" | Note || class="op_enum_value" | 23 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope #9</tt> || <tt>24</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope #9 || class="op_enum_value" | 24 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope #10</tt> || <tt>25</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope #10 || class="op_enum_value" | 25 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope #11</tt> || <tt>26</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope #11 || class="op_enum_value" | 26 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope #14</tt> || <tt>27</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope #14 || class="op_enum_value" | 27 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope DL</tt> || <tt>28</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope DL || class="op_enum_value" | 28 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope C5</tt> || <tt>29</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope C5 || class="op_enum_value" | 29 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope C3</tt> || <tt>30</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope C3 || class="op_enum_value" | 30 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope C4</tt> || <tt>31</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope C4 || class="op_enum_value" | 31 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope C6</tt> || <tt>32</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope C6 || class="op_enum_value" | 32 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope C65</tt> || <tt>33</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope C65 || class="op_enum_value" | 33 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope B4</tt> || <tt>34</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope B4 || class="op_enum_value" | 34 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope B5</tt> || <tt>35</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope B5 || class="op_enum_value" | 35 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Envelope B6</tt> || <tt>36</tt>
+
| class="op_enum_value" | Envelope B6 || class="op_enum_value" | 36 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Env. Monarch</tt> || <tt>37</tt>
+
| class="op_enum_value" | Env. Monarch || class="op_enum_value" | 37 ||
 
|-
 
|-
| <tt>Env. Personal</tt> || <tt>38</tt>
+
| class="op_enum_value" | Env. Personal || class="op_enum_value" | 38 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B0</tt> || <tt>39</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B0 || class="op_enum_value" | 39 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B1</tt> || <tt>40</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B1 || class="op_enum_value" | 40 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B2</tt> || <tt>41</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B2 || class="op_enum_value" | 41 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B3</tt> || <tt>42</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B3 || class="op_enum_value" | 42 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B4</tt> || <tt>43</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B4 || class="op_enum_value" | 43 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B5</tt> || <tt>44</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B5 || class="op_enum_value" | 44 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B6</tt> || <tt>45</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B6 || class="op_enum_value" | 45 ||
 
|-
 
|-
| <tt>JIS B7</tt> || <tt>46</tt>
+
| class="op_enum_value" | JIS B7 || class="op_enum_value" | 46 ||
 
|-
 
|-
| <tt>18x24</tt> || <tt>47</tt>
+
| class="op_enum_value" | 18x24 || class="op_enum_value" | 47 ||
 
|-
 
|-
| <tt>24x36</tt> || <tt>48</tt>
+
| class="op_enum_value" | 24x36 || class="op_enum_value" | 48 ||
 
|-
 
|-
| <tt>30x42</tt> || <tt>49</tt>
+
| class="op_enum_value" | 30x42 || class="op_enum_value" | 49 ||
 
|}
 
|}
  
 
== See Also ==
 
== See Also ==
 
[[PXV:op_newBlankDoc]], [[PXV:op_insertEmptyPages]]
 
[[PXV:op_newBlankDoc]], [[PXV:op_insertEmptyPages]]

Revision as of 12:55, 13 May 2015


Standard Papers

Specifies a standard predefined paper size.

Name Value Description
A0 0
A1 1
A2 2
A3 3
A4 4
A5 5
B0 6
B1 7
B2 8
B4 9
B5 10
Letter 11
ANSI A
Tabloid 12
ANSI B
ANSI Super B 13
ANSI C 14
ANSI D 15
ANSI E 16
ANSI F 17
US Legal 18
Statement 19
Executive 20
Folio 21
Quarto 22
Note 23
Envelope #9 24
Envelope #10 25
Envelope #11 26
Envelope #14 27
Envelope DL 28
Envelope C5 29
Envelope C3 30
Envelope C4 31
Envelope C6 32
Envelope C65 33
Envelope B4 34
Envelope B5 35
Envelope B6 36
Env. Monarch 37
Env. Personal 38
JIS B0 39
JIS B1 40
JIS B2 41
JIS B3 42
JIS B4 43
JIS B5 44
JIS B6 45
JIS B7 46
18x24 47
24x36 48
30x42 49

See Also

op.newBlankDoc, PXV:op_insertEmptyPages